نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي تخصصی و معتبر، داراي قابلیتها و کاربردهاي وسیع و متنـوعی هسـتند که براي گروههاي گوناگونی از کاربران، منبعی حیاتی محسوب می شود.

نمایه ها و چکیده هاي تخصصی یا موضوعی جزو مهمترین منابع مرجع تخصصی یا اختصاصی هستند که از بدو تأسیس رشـته علم اطلاعات و دانش شناسی، به عنوان اصلی ترین سرفصلهاي برخی از دوره ها و گرایشهاي مختلف این رشته مطرح بوده است. با وجود اینکه این گروه از منابع در مباحث علم اطلاعات و دانش شناسی از سابقه اي دیرینه برخوردارند، اما با گذشت زمان هیچگاه از میزان اعتبار آنها کاسته نشده اسـت. در عـوض، بـا افـزایش شـمار پژوهشهاي علمی و دانشگاهی، گسترش دانش بشري و همچنین مجهز شدن نمایه نامه ها و چکیده نامه ها بـه امکانات و قابلیت هایی که فناوریهاي اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین در اختیارشان قرار داده، حتی موجبات توسعه بیشتر آنها نیز فراهم آمده و باعث شده تا روز به روز انتظارهاي بیشتري از آنها مطرح شود.

الف. فهرست نمایه های استنادی معتبر بین المللی

نمایه های استنادی معتبر بین المللی (Indexes Citation International)

  1. (Web of Science (WoS
  2. (Journal Citation Report (JCR
  3. Scopus

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ب. فهرست نمایه های تخصصی بین المللی (Indexes Special International)

توضیح: اگرچه نمایه های تخصصی بین المللی، همسطح نمایه های تخصصی بین المللی نمی باشند، اما به عنوان ابزارهایی کمکی برای اعتبارسنجی مجله ها محسوب میشوند. بنابراین، مجله هایی که به طور همزمان در نمایه های تخصصی و استنادی بین المللی تحت پوشش قرار دارند، میتوانند از امتیاز بالاتری برخوردار شوند.


1. Advanced Polymers Abstracts
2. Aerospace and High Technology Database
3. Ageline
4. Agricola
5. Agris
6. Aluminium Industry Abstract
7. Analytical Abstracts (RSC)
8. Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)
9. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)
10. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)
11. ATLA Religion Database
12. Bacteriology Abstracts
13. Biological Abstract (BA)
14. BIOSIS
15. Biotechnology Research Abstracts
16. CAB & CABI Abstracts
17. Ceramic Abstracts
18. Chemical Abstract
19. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)
20. Civil Engineering Abstracts (CEA)
21. Computer and Information System Abstracts
22. Crop Science Database
23. Current Index to Statistics
24. Derwent Innovation Index
25. Design and Applied Arts Index (DAAI)
26. Documents in information Science (DoIS)
27. Earthquake Engineering Abstracts (EEA)
28. Ecology Abstracts
29. Econlit
30. Education Resources Information Center (ERIC)
31. Educational Research Abstracts (ERA)
32. Educational Technology Abstracts
33. EMBASE
34. Engineered Materials Abstracts
35. Engineering Village
36. Environment Index
37. Environmental Engineering Abstracts
38. Environmental Science Database
39. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)
40. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
41. Family Index
42. Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
43. GeoRef
44. Health and Safety Sciences Abstracts
45. Index Islamicus
46. Index to Christian Art
47. INSPEC
48. International CONstruction Database (ICONDA)
49. International Index to Music Periodicals (IIMP)
50. International Nuclear Information System (INIS Database)
51. International Pharmecutical Abstracts (IPA)
52. Lexis-Nexis
53. Library Literature and Information Science
54. Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
55. LISA
56. LISTA
57. MathSci.net
58. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
59. Mechanical Engineering Abstracts
60. MEDLINE
61. Merck Index
62. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)
63. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
64. Modern Language Association (MLA) International Bibliography
65. Music Index
66. Oceanic Abstracts
67. Philosopher's Index
68. Physical Education Index
69. Plants database
70. Population Index
71. Psychlit
72. PsycINFO
73. PubMed
74. Reaxys
75. Social Services Abstracts
76. Sociological Abstracts
77. Solid State and Superconductivity Abstracts
78. Toxicology Abstracts
79. Toxline
80. Water Resources Abstracts
81. World Wide Political Science Abstracts
82. Zentralblatt math (Z math)

وحید

درباره من