بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر ارتباط بین معنای فضا، جرم و امنیت فضای شهری معاصر مبتنی بر تئوری زبان الگو و CPTED (مطالعه موردی: منطقه ی یک تهران)

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!