انجام کلیه خدمات تهیه و تنظیم پرونده ارتقا مرتبه به دانشیاری و استادی و تبدیل وضعیت در کلیه رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به صورت آنلاین در دو هفته برای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد سراسر کشور 

انجام کلیه خدمات تهیه و تنظیم پرونده ارتقا مرتبه به دانشیاری و استادی و تبدیل وضعیت در کلیه رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به صورت آنلاین در دو هفته برای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد سراسر کشور 

ثبت کلیه مستندات در جداول شناسنامه علمی

آماده کردن مستندات در چهار بخش فرهنگی آموزشی پژوهشی و اجرایی و ارسال باکس مستندات جهت ارائه به کمیته منتخب واحد

همراهی موسسه و انجام کلیه خدمات تا زمان ارسال پرونده به کمسیون تخصصی (سازمان مرکزی)

برآورد اولیه امتیازات فرهنگی و مقالات قبل از شروع کار بدون دریافت هزینه جهت اطمینان از کسب حداقل امتیاز های مشخص شده بخشنامه جهت انجام پرونده ارتقا مرتبه

تهیه پاورپوینت و خلاصه جداول بند پژوهشی برای کلیه رشته های علوم پزشکی

وحید

درباره من